La Postal

Las Postal de les Lloses de la Riera d’Arenys de Mar

Les lloses, pedra de Girona

Les lloses de la riera d’Arenys de Mar, de color gris blavenc, de forma rectangular i d’un gruix d’uns 8 cm, eren de pedra calcària. El nom de pedra de Girona li dóna el fet que la majoria de les explotacions des d’antic eren al voltant de la rodalia de la ciutat de Girona.

Història
Els primers intents d’urbanitzar la riera d’Arenys de Mar daten de l’any 1866. La finalitat era canalitzar les avingudes d’aigües que sovint feien estralls a les cases de la riera. Però, per falta de diners, el projecte no va anar més enllà del paper i va quedar aturat.

El dia 5 de juliol del 1874 l’ajuntament va rescatar l’antic projecte i un any més tard va adjudicar les obres a l’empresa constructora de Josep Colobran per col·locar la voravia des del carrer Ample fins al carrer Nou. Però, unes irregularitats detectades pel consistori l’any 1875, van paralitzar les obres i no se’n torna a parlar fins al cap de vint anys. Així, l’any 1895 es reinicien els treballs a la banda de llevant i l’any 1899 a la banda de ponent, amb la col·locació de la voravia aprofitant l’antic fonament.

El dia 20 de maig del 1920, el consistori va aprovar una subvenció dirigida a tots els veïns de la riera interessats en pavimentar, amb llosa de Girona, el tram de vorera de casa seva. Havien de seguir la normativa vigent i pagar una quarta part del pressupost total. Al cap de cinc anys van començar els treballs, però tan sols 20 propietaris es van adherir al projecte.

L’any 1933 es va fer el projecte d’enllosar les àrees de les dues voreres que quedaven sense urbanitzar, però només es va pavimentar el tram del carrer Ample fins al carrer Nou. Finalment, al final dels anys 40 van finalitzar les obres de pavimentació entre el carrer d’Avall i el carrer de l’Església.

La postal
Aquesta postal mostra l’antic enllosat que hi havia davant el número 8-10 (Arxiu Municipal Fidel Fita) de la Riera Bisbe Pol d’Arenys de Mar. Es distingeix clarament el primer tram que es va urbanitzar (part inferiorde la imatge) i l’últim tram mes ressent (part superior de la imatge) construït els anys 1933 i 1947 respectivament.

 La Llosa, la postal de les lloses de la riera.